HARRICK PLASMA

Enhanced thermopower of graphene films with oxygen plasma treatment

Xiao, Ni, Xiaochen Dong, Li Song, Dayong Liu, YeeYan Tay, Shixin Wu, Lain-Jong Li, Yang Zhao, Ting Yu, Hua Zhang, Wei Huang, Huey Hoon Hng, Pulickel M. Ajayan, Qingyu Yan

ACS Nano

5

2749-2755

2011

QUESTIONS?

info@harrickplasma.com
(USA): 800-640-6380
(Intl): +001-607-272-5070